طرزتهیه ساندویچ گوشت مرغ

weblog

طرزتهیه ساندویچ گوشت مرغ

 

 

 

موادلازم

 

نان همبرگر------1عدد

ران مرغ----1عدد

پیازچه----3الی 4ساقه

فلفل سیاه -----به مقدارلازم

سس کچاپ----به مقدارلازم

پنیرپیتزا----به مقدارلازم

سیررنده شده-----1حبه درصورت تمایل

کره----1قاشق چایخوری

 

طرزتهیه

مرغ رابایک عددپیازومقدارکمی آب بپزیدبعدنمک بزنیدوبگذاریدآب مرغ تمام شودتامرغ مزه داربشود.بعدبا کاردیا بادست آن راریزریزکنید

 

پیازچه راشسته وباکاردریزکنید

 

نان همبرگربایستی کمی بیات باشد(ازنان همبرگرکه یک روزاززمان پختش می گذرد استفاده کنید)تاهنگام برش ,پف نان نخوابدوخوب برش داده شود.باکارددندانه داربرش های عمودی وافقی بافاصله 1/5سانتی مترازهم وتاعمقی که موجب جداشدن نان نشودایجادکنید.این برش هاتاارتفاع تقریبا" یک سانتی متری به انتهاادامه داردواگرتاانتهااین کارراانجام دهیدنان همبرگرتکه تکه شده ویک پارچگی خودراازدست می دهدبنابراین درزمان برش دادن دقت لازم بکنیدودراین صورت یک نان همبرگرداریدکه درقسمت زیربه هم متصل ودربالاشبیه به مکعب های متصل به نان بوده وفواصل آن بازاست

 

دربین شیارها(فواصل بین مکعبها)ابتدابامقداری سس پرکنیدوبعدیک لایه پنیررنده شده ویک لایه مرغ بریزیدوکمی فلفل سیاه بپاشیدوسپس روی مرغ هم پیازچه بریزید.اگرکسی به شماکمک می کندمی تواندبه وسیله دوکاردمیوه خوری شیارهارابه ترتیب بازکندوشمااین شیارهاراپرکنید.امااگربه تنهایی این کارراانجام می دهیدبه مدت زمان بیشتری برای این کارنیازدارید

 

باهمان کاردمیوه خوری البته بالبه پشتش که تیزنیست سعی کنیدمرغ وپیازچه رابه قسمتهای عمیق ترنان هدایت کنید.اگراین کاردرست وبادقت انجام شودنان ومحتویاتش مثل گل شکفته می شود

 

آخرین مرحله ,مالیدن کره به سطح نان وریختن پنیروسیررنده شده ومقدارکمی پیازچه است .بازهم اگرمی خواهیدساندویچ خوشمزه شودپنیررابه داخل شیارهاهدایت کنید

 

فر راروشن کنیدواجازه دهیدتامدت 10دقیقه بگذردوبعدنان رادرفرگذاشته وهرزمان که پنیرآب شدساندویچ آماده سروکردن است

 

 

 

برچسب ها

  • روش درست کردن ساندویچ گوشت مرغ
  • موادلازم برای تهیه ساندویچ گوشت مرغ
  • آشنایی باطرزپخت ساندویچ گوشت مرغ
  • مراحل گام به گام طرزتهیه ساندویچ گوشت مرغ
  • دستورپخت وطرزتهیه ساندویچ  گوشت مرغ

جدیدترین ها

news پنج لینک خواص گیاهان
news لینک 6نوع خواص گیاهان
news لینکهای 7نوع خواص گیاهان
news لینکهای 8نوع خواص گیاهان
news لینکهای 9نوع خواص گیاهان
news لینک خواص10نوع گیاه
news خواص فلفل قرمز
news خواص فرنجمشک

کلیه حقوق و مطالب این وب سایت متعلق به شرکت ناین وب می باشد و استفاده از آنها فقط با ذکر منبع بلامانع است.