راهکارهای آشپزی

weblog

شماره ثبت:50

 

راهکارهای آشپزی

 

 

مقدمه 

درشروع دهه سوم 2020میلادی ازقرن 21میلادی هستیم .درمیان این همه انواع وفنون وگسترش تکنولوزی درعصرحاضرهستیم وبخصوص خیلی ازوسایل ابداعی واختراع شده هستندکه ازسالهای گذشته تاکنون پس ازتولیدانبوه وارد عرصه بازار شده اندتا بشرامروزی به تناسب توان مالی ودانش لازمی که دارندویاکسب خواهندکردازآنهابه نحومطلوب وشایسته به نفع خودشان ودیگران ازآنها استفاده بنمایندوخیلی ازخانواده هم هستندکه باوصف داشتن توان مالی لازم بازهم خودشان راازخریدوسایلی که بخشی از امورات روزمره زندگی برای آنهاتسهیل می کندمحروم کرده اندوچه بساهمچنان زندگی سنتی قبل ازعصرحاضررابه خودترجیح می دهندونمونه های مشهودآن درنقاط خاصی وجودداردوازآنجایی که دامنه سایت موردنظرکه شماخواننده محترم ,داخل درآن شده ایدمربوط به تغذیه درابعادمختلف آن می باشدیعنی درهرموردی که باغذاارتباط داشته باشد مشمول این نام خواهدبودوسعی خواهدشدکه ازبهترین وموثق ترین منابع لازم به محتوای بیشتراین دامنه سایت افزوده بشودتارضایت خاطرافرادوفالورهای محترم رابه دنبال داشته باشد .درپخت وپزیک غذابدون شک نمی توان نحوه درست کردن واستفاده ازابزارخاص آنهاکه درمحیط آشپزخانه دردسترس می باشدباهم مقایسه نمودوحتی نمی توان فکرهاوذهن هاوسلیقه   هاودانشهای لازم آنهاراباچندآشپزکه یک غذارادرست می کنندباهم مقایسه نمودوهیچگاه نمی توان طرح ونقشه واحدی رابرای دسترسی به آن دراختیارقراردادلذاهمه ماانسانهاازخلقت بشرتاکنون که  درروی کره زمین خلق شده اند,دراکثریت مسائل روزمره زندگی به تناسب طول عمرخودشان  ازطریق آزمایش وخطادانش ومهارت لازم رابدست آورده وهمچنان خواهند آوردوهراندازه دامنه این دانش بیشترشودوتکنولوژی لازم آن هم دردسترس باشدبه همان میزان راحتی وآسایش انسانهارا به دنبال خواهدداشت بطورمثال دربالارفتن ازیک برج چندطبقه ی چندصدمتری مانندبرج میلادتهران که اگربتوان باپله های مارپیچی آن بالارفت زمان بسیارزیادی درمقایسه بابهره گیری ازآسانسورفوق سرعت آن که کمترازده ثانیه طول خواهدکشیدوشمارا رابه نقطه آخربرج صعودخواهدنمودباکسی که باپیاده این مسافت راطی کرده وانرژی وزمان زیادی ازاوهدررفته است قابل مقایسه وارزیابی نخواهدبودوهمین مثال رامی توان به مجموعه امکانات و وسایل لازم و دردسترس  درحوزه  مربوط به امورات آشپزی  دریک آشپزخانه ورعایت اصول تغذیه صحیح باآنهاباشرایط وضوابط خاص خودشان تعمیم داد

ودردنیای امروزخانمهای خانه داربه تناسب محیط زندگی خودشان وآداب ورسوم وفرهنگ زندگی خودشان بخصوص شهری وغیرشهری وروستایی وعشایری سعی می کنندبه خواسته های معقول خودشان درفراهم کردن وسایلی که راحتی کارخودوبقیه خانواده آنهارابه دنبال داشته باشدبهره بگیرند .بطورمثال اگرنمونه های زیادی ازوسایل آشپزی برقی ویاگازی ویاوابسته به امثال اینهاباشدکه درمحیط عشایری ودیگرنقاط شهری هم موجود نباشددرآن صورت بهره گیری ازوسایل موردنظرامکان پذیرنخواهدبودامادرآنجاهایی که امکانات لازم موجوداست بایدبهره جست ونمونه هایی ازوسایل درپخت وپزغذایی هستندکه پس ازدادن دستورات لازم به آنهادیگراحتیاج به سرکشی مستمرونظارت بیشترووقت تلف کنی هم ندارندوطبق آن داده وخواسته موردنظرشمارادرزمان خاص وتعریف شده محقق وآماده خواهدشد

بهره گیری ازگونه های خاص تکنولوژی در حوزه آشپزی وتغذیه , تنهامنوط به داشتن آنها نیست  .بلکه بایدروش استفاده صحیح ازآنهارامطابق بروشورهای داخل آنهاویادعوت ازکسانی که کاربردآنهارامی داندکمک گرفت وعلاوه براینهایک فردآشپزبایددامنه دانش اودرباره شناخت کامل ازمحتوای ارزشی ویتامینهاوپروتئینهای هرنوع از غذاهاباشدکه چه نوع غذایی درطول هفته وروزمره زندگی خودبرای خودوخانواده ودیگران درست کندکه نیازهای بدن آنهارافراهم کندتادرسلامت باشند.همچنین بابهره گیری ازاین دانش های پایه ای بتوانند بابرنامه ریزی وتنظیم برنامه غذایی سالم واستانداردمعیارهای سلامت, اقدام اساسی بنماید.

اینکه افرادی تحصیلات عالیه دانشگاهی هم داشته باشندوچندواحدتئوری اصول وفنون تغذیه وآشپزی رافراگرفته باشندامادرمرحله عمل نتوانند درمقایسه باکسانی که برابرآنهاتحصیلات کلاسیک نداشته باشند,چه بساغذایی وچیزی درست کنندکه اینهانتواننددرست کنند.بطورمثال خانمهای خانه داردرروستاهاوعشایرکه به راحتی می توانندازیک مشک ماست درتبدیل به دوغ وکره, که به اندازه چندکیلومترپیاده روی کالری وانرژی بایدمصرف کنندوسپس دوغ رابه شیرازه و شیرازه رابه کشک تبدیل کندوهمچنین کره رابه روغن حیوانی ومحلی تبدیل کنندویامشک جاروغن وجاآب ازپوست بزبابهره گیری ازدانه های بلوط  درست بنمایندوهمچنین گلیم بافی وصدهامورددیگرکه به راحتی درتوانشان هست وبه به راحتی درست می کنندامابدون شک یک خانم ویاجمعی ازخانهای شهری نتواننداین کارهای موردنظرراانجام بدهندوهمچنین درخیلی ازمواردکه خانمهای شهری تجربه ودانش تخصصی بیشتری دارندکه ازتوان خانمهای روستایی وعشایری نیست  واصلا"آن تصوری که ازآشپزخانه  درمحیط شهرنشینی متصورمی باشدنمی توان درپاره ای ازجامعه های عشایری وروستایی که اغلب بصورت ییلاق وقشلاق وبصورت سیارزندگی می کنندمقایسه نمود

مع الوصف ,هرکسی درهرکجایی که  درروی  کره زمین زندگی می کندبه تناسب وسایل وامکانات خاصی که دراختیاردارد بایددرجهت مثبت وسودهی ازآن استفاده نماید باپایان یافتن این مقدمه فوق الذکرمنبعدبااضافه کردن محتوای جدیددرراستای راهکارهاوفوت وفن های آشپزی وتغذیه , نمونه های بسیارزیادی به صورت متفرق وغیرتسلسل درادیت های جدیدوداشبردهای خاص غذایی بیان خواهدشد وبرای ارجاع بهترخوانندگان محترم آدرس آنهادرپیجهای جدیدبصورت لینک تنظیم خواه شدو  مثمرثمرخواهدبود

 

   

نکته اول- چگونه بهترین خلال سیب زمینی درمحیط آشپزخانه خودفراهم کنیم؟

خلال سیب زمینی به روش رستورانی 

 مرحله یک: به مقدارلازم ,سیب زمینی درشت وسالم راانتخاب کنیدوابتداپوست آنرا شسته وبعدباکاردیاپوست کن بگیرید

مرحله دو:دراندازه های باطول 10سانتی متروعرض 1 سانتی متر,بصورت مکعب مستطیلی خلال برش بدهید

مرحله سه:خلالهاراشسته وسپس به مدت 1تا2ساعت دردرون آب یخ قراردهیدتاباعث نرم شدن ودفع سموم ونیترات داخل آن  شود

مرحله چهار:درابتدای کارازپاشیدن نمک روی خلالهای خام ,قبل ازسرخ شدن  خودداری کنیدچون باعث سفتی خلالهادرموقع سرخ شدن می شود

مرحله پنج: نصف قابلمه راآب ریخته وروی اجاق گذاشته وبه جوش برسانیدوسپس خلالهای سیب زمینی راازآب یخ بیرون آورده وآبکش نموده وسپس به داخل قابلمه جوش انتقال بدهیدوتا مدت 5دقیقه درمرحله جوش قراربگیردوسپس اجاق راخاموش وخلالهارا داخل آبکش ریخته و باریختن آب سردروی خلالها ,شوک واردکنید (درصورت تمایل ,دراین مرحله, قبل ازسرخ کردن خلالها,می توان مقداری ادویه جات دلخواه ونمک ,اگرچه باعث سفت شدن خلالهاشایدبشودبخاطرطعم گیری به مقدارمشخصی ازخلالهااضافه کنید 

مرحله شش-شروع به سرخ کردن خلالهادرداخل روغن داغ زیادکه خلالهادرآن غوطه ورباشندبکنیدواین روش خلالی نیازبه طلایی شدن نداردامااگربخواهیدمی شودطلایی نمودوخلالهای سرخ شدرا روغن گیری کنیدودرداخل تورفلزی یاآبکش ویاروی دستمال کاغذی بگذارید واین روش که فست فودی هم می باشدتاهنگامی که هنوزمغزخلالهاداغ است  باسس دلخواه خودتان سرونمائید

 

       روش خورشتی ومعمول وعادی خلال سیب زمینی 

پس ازشستن و پوست گیری سیب زمینی های خام ,آنهارابه دلخواه خودخلالی کنیدوسپس بخاطربرطرف شدن مایع چسبندگی روی خلالهاطوری بشوئیدکه شکسته نشوندوبرای چنددقیقه درآب قراربدهیدتابرای سرخ شدن مناسب باشندوسپس باحوصله چنان سرخ کنیدکه سوخته نشوندومی توانیدبرای چندین نوبت دیگربصورت یکجا ازاین خلال درست کنیدوپس ازسردشدن درپاکت فریزرگذاشته وفریزکنیدتادردفعات بعددردسترس باشد.برای رنگی شدن خلال سیب زمینی می توانیددرموقع سرخ شدن مقداری زردچوبه درماهی تابه ریخته شودتارنگ زیبای خلالهاموردتوجه قراربگیرد

 

نکته دوم:پوست گیری کامل ماش درهنگام پختن چگونه است؟

الف-ازآنجایی که پوست ماش ,خودبه خوددرمرحله پختن ازبدنه اصلی ماش بیرون می آیدودرصورتیکه بامهارت خاص پوستگیری نشودپوستهای موردنظربعدازمصرف کردن آن موجب ایجادنفخ وسوءهاضمه درشکم می شودلذاضرورت داردکه به طریقی خاص آنهارابیرون آوردواگرچه دربین خانواده هاازروشهای واحدی دربیرون آوردن پوسته های ماش استفاده نمی شودولی می توان نتیجه گرفت چون ناخودآگاه همینکه ماش به مرحله پختن می رسدآن دسته ازماشهایی که پوست های آنهاازبدنه اصلی ماش دررفته انددرصورتیکه درب قابلمه هم بسته باشدبراثربالاآمدن پوست های ماش چون سبک شده اندبه زیردرب قابلمه تجمع یافته وفشارلازم رابه درب قابلمه واردمی کنندودرآن صورت خانم خانه دارمتوجه می شودوفوری یک کفگیرمنافذدارکه چندسوراخ هم درسطح دهانه آن می باشددریک دست گرفته وهمزمان که بادست دیگردرب قابلمه رابازمی کندودرکوتاهترین زمان ممکن  لبه کفگیررابه زیرپوسته های ماش می بردوآنهارابالامی کشدوهمین روش راپشت سرهم درچنددفعه انجام می دهدوحتما"بایددرکنارقابلمه باشدودراین روش تعدادزیاددیگری ازماشهاهستندکه پوست آنهاکنده نشده است ودرانتظارآنهاماندن تاشناوربشوندممکن نیست چه بساآب اصلی ماش هم براثرجوش خوردن تبدیل به بخارخواهدشداماروش دیگربه شرح ذیل است 

ب- دراین روش همینکه ماشهانزدیک به مرحله  پوست گیری رسیدندشعله گازراخیلی کم کنیدوسپس آب ماش داخل قابلمه رادرقابلمه دیگرریخته وکنارگذاشته وسپس دانه های ماش راباگوشت کوب یا ته یک لیوان چنان بکوبیدکه دانه هایی سالم نباشندوسپس همان آب خودماش راداخل ماشهاریخته وبه هم بزنیدودراین صورت یک صافی یاآبکش روی درب همان قابلمه خالی گذاشته وبه آرامی قابلمه ماشی که دردست داریدوباحرکت دادن آب ماش داخل آن به سمت راست وچپ وسراشیب قراردادن آن درهردفعه تاتمام شدن پوسته های ماش به داخل سبدیاصافی یاآبکش, باعث روانه شدن مقدارزیادی از پوسته های ماش به داخل سبدمی شودوبرای اطمینان بیشترچندباراین کارراانجام بدهدیعنی هربارآب راکه ازقابلمه ماش خالی شده دوباره به داخل آن برگردانیدکه دراین روش تاصددرصدپوست ماشهاگرفته می شود

 

 نکته سوم -ریگ گیری یاریگ گرفتن حبوبات ازجمله ماش,عدس ,برنج وامثال اینهابه چه طریقی است؟

ازآنجایی محصولات زراعی کشاورزان سنتی درهنگام برداشت محصول باروش برداشت محصول کشاورزان صنعتی وبهره مندازتکنولوژی لازم روزدنیاتفاوت فراوان داردلذاآن دسته ازمحصولات کشاورزانی که خرمن محصولاتشان رادرروی زمین پهن کرده اندبدون شک مقداری زیادی ازریگهاوسنگ وکلوخهای  زیادآغشته به محصول آنهاشده است ونمونه های بارزآنهاهمین نمونه هاست که درداخل آنهاریگ وسنگ وکلوخ وچیزهای دیگروجودداردکه برای پاک کردن آنهاهم ازطریق کارخانه بسته بندی نشده اندکه یقین حاصل شودکه پاک هستندوچه بسا وجودیک نوع ریگ کوچک ازاین  حبوبات درداخل غذاباعث شکستن یک دندان درموقع خوردن آن درسرسفره غذابشودلذالازم است اینهاراقبل ازشروع پختن طبق یکی ازروشهای معمول ذیل بیان ریگ گیری نمود

 

الف- درهمان مرحله خریدحبوبات ,یکباره همه آنهاراپاک نموده بطوریکه یک سینی بزرگ درمقابل خودگذاشته ودرهربارباکاسه های کوچک مقداری ازآن حبوبات مثلا"ماش خشک داخل سینی ریخته وهرآنچه به ترتیب اعم ازریگ وچیزهای اضافی غیرخوراکی درداخل سینی دیده می شودبیرون آورد.سپس آن مقدارماش پاک شده راکنارگذاشته واین مرحله راتاتمام کردن تمام ماشهادرصورتیکه وقت لازم باشیدادامه داده وهمین روش برای همه حبوبات اعم ازدانه های ریزودرشت قابل انجام است واینکه اگرهم هزینه مالی شما اجازه بدهدازطریق یک کارگردرقبال اجرت خاص آن این کاررانجام بدهدودرغیراین صورت خودتان انجام بدهیدبدون شک هراندازه درپاک کردن دقت بشودبازهم نمونه هایی ازریگهادرداخل این حبوبات ازچشم پنهان می شوندوباقی می مانندوازمزیت این روش این است که برای استفاده ازآن برای پختهای بعدی, دیگرنیازبه اتلاف وقت بیشتربرای پاک کردن آنها نیست 

 

ب- روش ریگ گرفتن  باآب,دراین روش که به آن اشاره می شود,مرحله جداکردن ریگ وشن وماسه راازداخل حبوبات  درآب خیس شده برای یک وعده غذایی می خواهیم استفاده کنیم مثلا"همین نوع ماش که همینکه درظاهرمی بینیم داری مواداضافی زیادهستندو وقت لازم برای جستجوی دانه به دانه آن ازطریق پهن کردن درسینی بزرگ نیست لذا به همان طریقی که درپوست گیری ماش ازآن استفاده کردیم به کارمی بریم وبطوریکه درهربارحرکت دادن دانه های ماش به داخل قابلمه دیگرآرام باشدوحالتهای لرزشی به راست وچپ قابلمه بیشترشودتاباعث ته نشین شدن ریگهای سنگین به ته قابلمه وزیرماش بگرددواینگونه خواهیددیدکه عمل ریگ گیری انجام شدکه البته اگرماش راباهمان مواداضافی داخلش پاک نکرده باشدچندساعت ازقبل درآب خیس کنیدبراثرسبک شدن وحجیم شدن دانه های ماش عمل ریگ گیری بعدازآن خیلی مناسبتراست وماشهابراثرسبک شدنشان زودترازآب بیرون می آیند 

 

یک نکته درباره عدس

درمرحله پخت مجزای عدس توجه کنیدکه دانه های عدس له نشود

عدس رابعدازمرحله پخت آبکش کرده چون اگرآبکش نشودآب آن باعث کدرشدن برنج وپلومی مشودوهمچنین باعث چسبیده شدن برنج وبقیه مواددرقابلمه می شودومی توان آب آن رابصورت جداگانه بصورت سوپ میل کرد

 

بهره گیری ازتجربه وسلیقه شخصی درپخت وپز

 

هرگونه دستورالعمل موادغذایی رامی توان درموقع  کاربردی کردن آن درمحیط پخت وپزبه صلاح دیدآشپزموردنظربه سلیقه وتجربه خاص خودهم درآن تغییرات یانوآوری خاصی هم نمود.بطورمثال می توان همان عدس پخته شده وآبکش شده رابامقداری نمک درروغن تفت دادوچون عدس طبع سردیامزاج سردداردمقداری پودردارچین به آن پاشیدتاسردی آن تبدیل به مزاج گرم شودوطعم خاص آن درداخل برنج حفظ شود

بعضی افراددرموقع ریختن برنج باهمان ظرف وصافی ازبالابه داخل قابلمه چون این مقدارسنگینی برنج بصورت یکجاداخل ظرف قابلمه ریخته می شودباعث مچاله شدن برنج وانباشته شدن آنهاشده وبه راحتی برنج دم نمی کشدلذالازم است به مقدارهرکفگیربرنج رابازکرده وبعدبه آرامی درکف قابلمه پاشیده شودوازفشاردادن پشت کفگیرروی برنج خودداری شود

ریختن آب وبرنج درکف قابلمه بدون علت نیست ازجمله اگردانه های برنج ویاعدس ویاهردانه ای دیگردرداخل قابلمه تااندازه ای مغزپخت نشده است درطول دم کشیدن ,بخاراین آب به مغزآنهابرودوکف قابلمه هم نسوزدوبه راحتی می شودازقاچهای سیب زمینی ویاکدودرکف آن گذاشت تااگراین آب هم اضافه بودوباعث له نشدن برنج هم نشودوبه دل سیب زمینی برود

گذاشتن نان برای ته دیگ گرفتن درمیان آب وروغن باعث چسبندگی نان به کف قابلمه شده ودردسرایجادمی کندامااگرفقط روغن درکف قابلمه باشداینگونه نیست چون آب باعث خمیرشدن نان می شود

درطول دم کشیدن موادداخل قابلمه ,حرارت ازهمان ابتداروی شعله آرام وکم باشدوپارچه دم کنی زیردرب قابلمه هم باشدتابخاراضافی برخاسته ازدرون غذااززیردرب قابلمه  برنگرددوسعی کنیدبرنج داخل قابلمه به شکل هرمی یامخروطی باشدکه فقط کف آن باته قابلمه درتماس باشد وبعضی افرادیاخانمهابرای چک کردن نحوه پخت پلوی داخل غذایشان درقابلمه ,بدون اینکه درب قابلمه رابازکنندنوک انگشت سبابه دست خودشان رایا باآب دهان یاآب معمولی خیس کرده وبه  نقطه ای ازروی قابلمه ازبیرون می گذارندکه اگرفوری آن مقدارآب حالت جوش وبخارشددراین صورت برنج مراحل پختش تمام شده ویانزدیک به مرحله سوختن است  ویااگرآرام بودواثرسوختگی وداغی زیادزیرسرانگشت ایجادنکردیعنی پخت آن هنوزتمام نشده است 

بعضی افراددرپلوهای های خوددرآخرمقدارلازم روغن داغ کرده وسپس روی برنج می ریزندواین طعم ولذیذبودن غذاوخوش خوراک بودن آن رابیشترمی کندواین زمانی است که بلافاصله پس ازدم کردن پخت برنج یاپلوانجام بشودوبعدازریختن روغن هم چنددقیقه باحرارت بسیارکم بگذاریدتااین روغن به کف قابلمه برسدودراین صورت ته دیگ خوبی هم درست خواهدشد

ودرمرحله کشیدن برنج مهم است که باعجله وشتاب صورت نگیردوبازهم بایدبرنج راابتداازهم بازکردوبعدداخل دیس ریخت

همه این نکات جزءفوت وفن های مربوط به هنرآشپزی محسوب می شودکه سوای دستوراصلی این غذادراین مبحث به آن اشاره شد

 

نکات لازم درموردته دیگ غذا

 

درصورتیکه ته دیگ درقابلمه به علت بی توجهی وعدم مراقبت لازم سوخته باشدبطوریکه بوی سوختگی ودود آن به مشام برسددراین صورت گذاشتن ته قابلمه درداخل آب سردیاخنک به صلاح ومناسب نیست چون درون قابلمه وبخصوص ته قابلمه چنین حالت داغی وسوختگی داردودرهنگام تماس ته قابلمه باآب بیرون ,ناگهان بخاری که درداخل قابلمه ایجادمی کند یک حالت بازکنندگی ته دیگ ازدیواره قابلمه ایجادمی کند یعنی ازهمان دودوموادسوخته شده که ته قابلمه است بدون شک به تمام غذاپخش می شودواین کارباعث می شودبقیه غذای سوخته نشده وسالم هم خاصیت اصلی خودراازدست بدهند.پس دراین صورت شما ابتدا تمام موادغذایی داخل قابلمه بجزته دیگ که سوخته نشده است رابه ظرف دیگرانتقال بدهیدکه اگرغذادم نکشیده تادوباره دم بکشد واگرهم دم کشیده دیگرلازم نیست وسپس تاآنجایی که برای شماامکان دارد ازته دیگهایی که تااندازه ای سالم باشنداستفاده ومصرف کنید.ویک نکته مهم دیگراینکه اگردیدیدکه ته دیگ زیادنسوخته است بازهم می شودآنرامصرف کردودرغیراینصورت بعدازمصرف باعث سوزش درسرمعده می شود.بازهم می شودکه ته دیگ سوخته که اگربرنج باشدیک تادولیوان آب روی آن ریخته وروی حرارت بجوشانیدومرتب به هم زده وآن زردآب ودوده آن بدون شک ازبرنج جداخواهدشد وبیرون بریزیدچه بسالازم باشد2تا3باراین روش تکرارشود.دراین روش جوشانیدن مجدد تمام موادترکیبی بابرنج شسته می شودومی توان بامواددیگرطعم تازه ای درآنهاایجادکردومصرف کردویابدون اینکه ازروش جوشاندن ته دیگ استفاده کنیدفقط مقداری آب روی ته دیگ بریزیدوبعدازچنددقیقه استراحت دادن ته دیگ که به دیگ چسبیده است ویانسبتا"سوخته باشد به راحتی نرم شده وحجم آن هم چندبرابرخواهدشد.درهرصورت این روش صرفه جویی درهدرنرفتن تمام غذای داخل قابلمه چنین است واگرهم افرادی درمحیط خانه خودشان پرندگان خانگی ویاحتی درمحیط کوچه وخانه دارنددرمسیرآنهابریزندتابهره ببرند

 

 

برچسب ها

  • راهکارهای آشپزی
  • فوت وفن های آشپزی
  • چرافوت وفن آشپزی لازم است
  • نکات لازم درباره آشپزی 
  • روش تهیه خلال سیب زمینی
  • روش رستورانی خلال سیب زمینی
  • روشهای ریگ گیری حبوبات
  • روش ریگ گیری ماش
  • نکات لازم درباره ته دیگ غذا

جدیدترین ها

news طرزشستن سبزی خوردنی
news طرز پاک کردن سبزی خوردنی
news طرزپخت ته چین ماکارونی
news طرزپخت پپگ نان شکم پر
news طرزتهیه تخم شربتی
news طرزتهیه شربت گلاب
news طرزتهیه شربت بهارنارنج
news طرزتهیه شربت تمشک

کلیه حقوق و مطالب این وب سایت متعلق به شرکت ناین وب می باشد و استفاده از آنها فقط با ذکر منبع بلامانع است.